Οι εταιρείες BENELUX & ΣΚΙΑΣΤΡΟΝ, με στρατηγικό προσανατολισμό την ανάπτυξη της στην Ελλάδα και έχοντας πάντα ως γνώμονα την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της αναφορικά με την κατασκευή, εμπορία, και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης και συναφών αντικειμένων, αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Η προσέγγιση της ποιότητας αποτελεί συνεχή και αυστηρά καθορισμένη διαδικασία που εξασφαλίζει τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία της εταιρείας στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται.

Βασικό κίνητρο αποτελεί:

 • η αναζήτηση της βελτίωσης του εσωτερικού συστήματος λειτουργίας
 • η απόκτηση τεχνογνωσίας για την πληρέστερη διεκπεραίωση των εργασιών και κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών
 • η δημιουργία ενός «καναλιού» εξωτερικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η σαφής αποτύπωση των απαιτήσεων τρίτων μερών (πελατών, προμηθευτών, κρατικών ή άλλων φορέων) και η σαφής δήλωση από την πλευρά της εταιρείας του τρόπου κάλυψής τους
 • η εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση θέτει στόχους για την ποιότητα καθώς και για την γενική αναπτυξιακή της πορεία, οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς το βαθμό υλοποίησης τους, εγκρίνονται νέοι ή τροποποιούνται παλαιότεροι ανάλογα με την απόδοση της εταιρείας και τις νέες συνθήκες στο χώρο δράσης της.

Η εταιρεία μέσω του Προέδρου της δεσμεύεται για :

 • την συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων που αφορούν στην λειτουργία και τις δραστηριότητές της
 • την συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων για θέματα ποιότητας, την εκτέλεση κάθε απαιτούμενης ενέργειας που θα συμβάλει στην συνεχή βελτίωση του Συστήματος καθώς και την ενθάρρυνση του προσωπικού της για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
 • την συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας και τήρησης των κανόνων που διέπουν την λειτουργίας της σε όλα τα επίπεδα: προμήθειες – παραγγελίες – παραγωγή – ποιοτικός έλεγχος – διακίνηση
 • την διαρκή προσπάθεια τυποποίησης των διαδικασιών λειτουργίας της κατά τρόπο που να προάγει και να διασφαλίζει παροχή φιλικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες και προμηθευτές της
 • την αποτελεσματική επίλυση θεμάτων που απασχολούν τους πελάτες της με άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους
 • την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης διαδικασιών και των σχετικών δεικτών
 • την συστηματική ενημέρωση της επιχείρησης στις εξελίξεις του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται
 • την συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις απαιτήσεις των πελατών της και της Νομοθεσίας
 • την παροχή ανθρώπινων και οικονομικών πόρων καθώς και εξοπλισμού, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Συστήματος
 • τη συνεχή βελτίωση μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης διαδικασιών και των σχετικών δεικτών
 • την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού
 • την αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της από την ευρύτερη συνεργασία με τους πελάτες της και την μη κοινοποίηση αυτών σε τρίτα μέρη

Η Διοίκηση της εταιρείας της σε συνεργασία με τα στελέχη της εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Πληροφορίες του Συστήματος Ποιότητας, γνωστοποιούνται και είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλες τις λειτουργίες της.

Επιπροσθέτως ζητά από τους εξωτερικούς παρόχους, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος να ενστερνίζονται τις αρχές της, καθοδηγώντας τους να λειτουργούν σύμφωνα με αυτές.

Τέλος, αυτή η πολιτική είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών, των προμηθευτών, και προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
03/02/2020